Voorwaarden Giveaway - tink

Als je deelneemt aan de promoties en giveaways van tink (de ''Giveaways''), ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden van tink en verklaar je dat je aan alle vereisten voldoet om daarvoor in aanmerking te komen.

DATUM VAN GIVEAWAYS

De Giveaways beginnen en eindigen op de datum die is gespecificeerd in de tink Instagram-posts. Deelnames na de sluitingsdatum worden niet geaccepteerd.

MEEDOEN

In de Giveaways-post op Instagram wordt de procedure uitgelegd. Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden en het is niet nodig om een aankoop te doen om mee te dingen voor de Giveaways. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd, bij meerdere inzendingen van dezelfde persoon, wordt deze gediskwalificeerd, tenzij in de Instagram-post expliciet anders is aangegeven. Bij deelname aan een Giveaway, kom je niet in aanmerking voor prijzen die worden toegekend in een andere Giveaway, tenzij je aan elke Giveaway apart deelneemt.

DE WINNAAR

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle goede inzendingen. De winnaar krijgt via DM op Instagram bericht via onze officiële tink-account binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de Giveaway. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de winnaar of als de winnaar niet binnen 48 uur de prijs opvraagt, behoudt tink zich het recht voor om de prijs in te trekken van de winnaar en een andere winnaar te kiezen. De beslissing van tink met betrekking tot alle zaken omtrent de Giveaway zijn definitief en zijn niet onder voorbehoud van beoordeling of beroep van een deelnemer of een derde partij.
Door te winnen gaat de winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar gegevens in overeenstemming met het privacy beleid van tink en met deelname aan de wedstrijd. De gehele verwerking vindt plaats op Instagram. De winnaars worden via een direct bericht op Instagram op de hoogte gebracht van hun prijs, met het verzoek hun naam en adres op te geven, zodat de gegevens voor verwerking kunnen worden opgestuurd. De gegevens zullen worden overgedragen met behulp van een beveiligde SSL-codering

PRIJS

De promotieprijs is te zien op de tink Instagram-post. Er wordt geen geldbedrag of andere alternatieve prijzen aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

VERZENDING

tink zal alleen de prijzen in EU versturen.

PERSOONSGEGEVENS

Elke winnaar komt overeen dat, door deelname aan een Giveaway, tink de naam van de winnaar op elke manier en op elk medium mag gebruiken voor promotionele doeleinden zonder dat hiervoor aanvullende goedkeuring of compensatie is vereist, met inbegrip van het posten op een winnaarslijst, in een Instagram-post en/of Instagram Stories.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deelname aan de Giveaway komt elke deelnemer overeen om tink zijn wettelijke vertegenwoordigers, respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren, ontslaan en schadeloos te stelen van alle schade in welke vorm dan ook die wordt geleden of ondervonden in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.


tink is niet verantwoordelijk voor:

  • onjuiste of onnauwkeurige informatie over de inzendingen die van invloed kan zijn op het vermogen van een persoon om deel te nemen aan de wedstrijd of om een prijs te ontvangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot menselijke fouten, technische storingen, verloren gegane of vertraagde inzendingen om welke reden dan ook, weglatingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan deze wedstrijdregels;
  • technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of verbrekingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software;
  • verloren, onvolledige, vertraagde, verminkte of verkeerd geadresseerde inzendingen of aangifte- en vrijwaringsformulieren;
  • letsel of schade aan de computer van de deelnemer of aan de computer van een ander persoon in verband met of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materiaal met betrekking tot de wedstrijd of het accepteren van een prijs;
  • letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door deelname aan de wedstrijd of het ontvangen of gebruiken of misbruiken van een prijs, met inbegrip van reizen die hiermee verband houden en het gebruik van de prijs door de sponsor;
  • de veiligheid of privacy van informatie die via computernetwerken wordt verzonden of voor inbreuken op de privacy als gevolg van inmenging door computer "hackers" van derden of anderszins; of
  • laattijdige, verloren, foutieve of mislukte pogingen om een potentiële winnaar op de hoogte te stellen.

POST

tink behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de Giveaways op enig moment te annuleren of de voorwaarden van de post te wijzigen en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht op moment van publicatie.

HEERSEND RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Giveaways worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil dat zich kan voordoen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Team tink