Download Algemene_Voorwaarden.pdf

tink GmbH | Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor consumenten (AV) en tink Aanvullende Algemene Voorwaarden voor consumenten en zakelijke klanten (Aanvullende AV)


Februari 2022


De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Daarnaast zijn de aanvullende algemene voorwaarden van tink van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org strijdig is met die van de Aanvullende Algemene Voorwaarden van tink, dan is de bepaling uit de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing, tenzij een bepaling uit de Aanvullende Algemene Voorwaarden van tink gunstiger is voor de consument. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org en de Aanvullende Algemene Voorwaarden van tink hebben de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org voorrang.


De aanvullende algemene voorwaarden van tink zijn van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.


Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor consumenten (AV)


Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; commerciële wederverkoop van de goederen is niet toegestaan;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: tink GmbH Handelend onder de naam/namen:


- tink GmbH


Vestigingsadres:

Keizersgracht 391A, 1016EJ Amsterdam


Bezoekadres:

Gipsstraße 15, 10119 Berlijn, Duitsland


Telefoonnummer: +31 85 0012 660


Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur


E-mailadres: service@tink.nl


KvK-nummer: 76141764


Btw-nummer: NL825841306B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – HerroepingsrechtBij producten:


 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 6. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs


 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging:


 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Verlenging:
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 8. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 9. Duur:
 10. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling


 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling


 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen


 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie


 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org Horaplantsoen

20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


 1. Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


tink Aanvullende Algemene Voorwaarden voor consumenten en zakelijke klanten (Aanvullende AV)


tink GmbH | aanvullende algemene voorwaarden (AV)

Februari 2022


1. Algemeen | Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden („AV“) worden onderdeel van alle overeenkomsten tussen tink GmbH (handelsregister: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) HRB 175701 | statutaire zetel: Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn,„tink“) en haar contractuele partners die goederen aankopen (klanten) van tink.

1.2 De overeenkomst die tussen tink en de klant wordt gesloten ("overeenkomst") is meestal een koopovereenkomst en/of een huurovereenkomst voor roerende zaken.

1.3 Deze AV zijn van toepassingen op alle overeenkomsten met ondernemers overeenkomstig § 14 van het BGB (d.w.z. met natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een transactie handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten). Op overeenkomsten met consumenten overeenkomstig § 13 van het BGB (d.w.z. met natuurlijke personen die een transactie aangaan voor doeleinden die in hoofdzaak geen verband houden met hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten) is de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie ("Thuiswinkel.org") van toepassing. Hierop aanvullend zijn op overeenkomsten met consumenten, waarin de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org niet in een regeling voorzien of die niet onder de scope van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org vallen, deze AV van toepassing. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org meer bescherming biedt dan deze AV geldt de bepaling uit de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org ter bescherming van de consument. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze AV en de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org hebben de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org voorrang.

1.4 Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige overeenkomsten tussen tink en de klant, zonder dat tink de klant hierover moet informeren in individuele gevallen. Deze voorwaarden worden geacht door de klant te zijn bevestigd uiterlijk op het moment dat de klant de gekochte of gehuurde goederen in ontvangst neemt.

1.5 Deze AV gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden pas onderdeel van de overeenkomst als tink daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.6 Indien in deze AV de termen “schriftelijk”, “in schriftelijke vorm” of soortgelijke termen worden gebruikt, wordt verwezen naar de schriftelijke vorm in de zin van § 126 van het BGB. De elektronische uitwisseling van kopieën, handgeschreven ondertekende documenten en documenten met een eenvoudige elektronische handtekening (zoals het gebruik van DocuSign of Adobe Sign) is in dit opzicht voldoende. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze AV, volstaat de uitwisseling van eenvoudige e-mails niet.

1.7 Mededelingen en verklaringen die de klant doet ten aanzien van tink, met name opzeggingen en het stellen van termijnen, moeten op zijn minst voldoen aan de schriftelijke vorm in de zin van §126b van het BGB (ter verduidelijking: een eenvoudige e-mail is voldoende), tenzij anders is bepaald in deze AV.

1.8 Verwijzingen in deze AV naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen dienen slechts ter verduidelijking. Bijgevolg zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, zelfs indien deze verduidelijking niet wordt gegeven, tenzij de wettelijke bepalingen in deze AV worden aangevuld of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

1.9 Om praktische redenen wordt in deze AV afgezien van het gelijktijdig gebruik van vrouwelijke, mannelijke en diverse taalvormen en wordt er gebruik gemaakt van de generieke mannelijke vorm. Alle verwijzingen naar personen gelden voor alle geslachten.


2. Registratie op het online portaal van tink

2.1 De klant kan zich registreren op het online portaal van tink (“online portaal”) en daar een klantenaccount aanmaken (“klantenaccount”) door bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren en via een registratieformulier, opgemaakt door tink, een wachtwoord naar keuze in te stellen. Na afloop van het registratieproces ontvangt de klant normaal gezien een e-mail van tink waarmee de klant zijn klantenaccount kan activeren. tink is niet verplicht de registratie van de klant te accepteren of het online portaal beschikbaar te houden.

2.2 De klant is verplicht om bij de registratie volledige en juiste informatie te verstrekken en zijn klantgegevens actueel te houden. De klant zorgt ervoor dat de informatie op zijn klantenaccount actueel en correct is.

2.3 De klant mag slechts één klantenaccount hebben en moet ervoor zorgen dat zijn gebruikersnaam en wachtwoorden die hij bij de registratie op het onlineportaal ontvangt, veilig worden opgeslagen, bewaard en gebruikt en dat derden er geen toegang toe hebben. In het geval van een niet toegestaan gebruik van een wachtwoord of klantaccount of in het geval van een gekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of misbruik van het onlineportaal, zal de klant tink daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De klant is aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van het klantenaccount.

2.4 De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens (“inhoud”) die door hem via het online portaal worden weergegeven, gepubliceerd, geüpload, opgeslagen, uitgewisseld of verzonden. De klant dient er in het bijzonder op toe te zien dat de inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden. De klant heeft geen aanspraak op de opslag of publicatie van inhoud, zoals productreviews.

2.5 De klant mag de werking van het online portaal niet verstoren en mag de daarin toegankelijke gegevens niet buiten het contractueel overeengekomen gebruik gebruiken. In het bijzonder mag de klant het online portaal niet manipuleren met als doel het verkrijgen van ongeoorloofde betalingen of andere voordelen ten nadele van tink, een tink-partner of derden.

2.6 tink kan het gebruik van het online portaal door de klant controleren en de klant de toegang tot het online portaal blokkeren indien tink van mening is dat de klant de bepalingen volgens 2.3 tot 2.5 niet respecteert.

2.7 Zowel tink als de klant hebben het recht om het account van de klant te allen tijde met onmiddellijke ingang te verwijderen.


3. Het sluiten van overeenkomsten

3.1 Het aanbod op het online portaal is vrijblijvend. Door op de knop “Nu kopen” of “Nu huren” te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling van de goederen in zijn winkelwagentje en sluit hij daarmee een bindende overeenkomst af.

3.2 Indien een overeenkomst wordt afgesloten voor de aankoop van goederen, ontvangt de klant van tink eerst per e-mail een automatisch verzonden bevestiging van de ontvangst van de bestelling (“Bevestiging van ontvangst”). De ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding in van de bestelling van de klant door tink. Pas wanneer tink of de betreffende tink-partner de goederen naar de klant heeft verzonden en tink de verzending van de goederen naar de klant heeft bevestigd via e-mail (“verzendbevestiging”), komt een bindende koopovereenkomst tussen tink en de klant tot stand na ontvangst van de verzendbevestiging door de klant, maar niet later dan bij de aanvaarding van de gekochte of gehuurde goederen door de klant of een door de klant aangewezen ontvanger. Indien de door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval wordt er geen overeenkomst gesloten.

3.3 Bij huurovereenkomsten voor goederen ontvangt de klant eerst een ontvangstbevestiging. tink bepaalt vervolgens of de klant voldoende kredietwaardigheid heeft. Een bindende huurovereenkomst tussen tink en de klant komt pas tot stand na ontvangst van de verzendbevestiging, maar niet later dan bij de aanvaarding van de goederen door de klant of een door de klant aangewezen ontvanger. Indien de kredietwaardigheid van de klant niet voldoende is of indien de door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval wordt er geen overeenkomst gesloten.

3.4 tink zal de tekst van de overeenkomst, met inbegrip van deze AV, niet opslaan na het sluiten van de overeenkomst. De tekst van de overeenkomst is dan niet meer toegankelijk voor de klant.

3.5 Indien de klant nog geen achttien (18) jaar oud is, heeft hij de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger voor het effectief afsluiten van een overeenkomst met tink.


4. Levering | Levertermijnen | Risico-overdracht| Eigendomsvoorbehoud

4.1 De levering van de goederen aan de klant gebeurt in het algemeen niet door tink zelf, maar door een derde die wordt aangeduid door tink (de zogenaamde “tink-partner”).

4.2 tink neemt ten opzichte van de klant geen enkel inkooprisico op zich voor goederen, ook niet in geval van een koopovereenkomst voor generieke goederen. tink is derhalve slechts verplicht te leveren uit haar voorraad van goederen of uit de voorraad van de betreffende tink-partner. De leveringsplicht van tink is niet van toepassing indien tink, ondanks goede congruente indekkingstransacties, zelf niet of niet tijdig geleverd wordt door derden, of indien tink niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en tink de klant hiervan onverwijld op de hoogte heeft gesteld. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen zal tink de door de klant betaalde voorschotten onmiddellijk terugbetalen.

4.3 tink is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, voor zover dit redelijk is voor de klant. tink is hier wel niet toe verplicht.

4.4 In geval van terugzending van goederen als gevolg van verkeerde of onvolledige leverings- of adresgegevens van de klant, alsmede in geval de klant niet op een overeengekomen leverdatum komt opdagen, behoudt tink zich het recht voor om eventuele kosten (met name transport- en opslagkosten) alsook administratiekosten aan de klant in rekening te brengen.

4.5 Het optreden van een vertraging in de levering wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In alle gevallen is echter een herinnering van de klant vereist.

4.6 Indien tink zich niet houdt aan een bindende leveringstermijn, kan de klant zich pas na het verstrijken van een door tink gestelde redelijke termijn terugtrekken uit de overeenkomst of een schadevergoeding eisen in plaats van de levering. Dit is niet van toepassing indien de vaststelling van een respijttermijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.

4.7 Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB en de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van goederen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen over op de klant bij de levering aan de klant of aan een door de klant aangewezen ontvanger. Dit geldt ongeacht of de goederen al dan niet verzekerd zijn verzonden.

4.8 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB en de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van goederen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen over op de klant bij de overhandiging van de goederen aan de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

4.9 Overmacht, bedrijfsstoringen, arbeidsconflicten en andere belemmeringen voor de levering door de leveranciers van tink of tink zelf, ontslaan tink van haar leveringsplicht voor de duur van de belemmering en de impact hiervan. Indien een dergelijke belemmering meer dan vier (4) weken duurt, heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, bestaan niet.

4.10 De geleverde goederen blijven eigendom van tink of van de betreffende tink-partner tot aan de volledige betaling ervan.


5. Wettelijk herroepingsrecht voor consumenten | Terugzending van goederen

5.1 Indien de klant een consument is volgens § 13 van het BGB, heeft hij het volgende herroepingsrecht:Herroepingsbeleid


Herroepingsrecht


De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder vermelding van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt (a) in het geval van een overeenkomst voor de aankoop van goederen, veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen en (b) in het geval van een overeenkomst voor de huur van goederen, veertien (14) dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de klant tink GmbH hierover informeren (Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn, via telefoon: +31 85 0012 660, of via e-mail: service@tink.nl ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail). De klant kan hiervoor het onderstaande herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.


Gevolgen van de herroeping


Indien de klant deze overeenkomst herroept, zal tink alle betalingen die van de klant in ontvangst zijn genomen, onmiddellijk en uiterlijk na veertien (14) dagen aan de klant terugbetalen en dit na de datum waarop tink de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling zal tink hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de klant bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval zal tink de klant kosten in rekening brengen voor deze terugbetaling. tink kan de terugbetaling weigeren totdat de goederen zijn geretourneerd of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij of zij de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat er eerst gebeurt. Voor het geval dat de klant gebruik heeft gemaakt van een cadeaubon, zal tink het overeenkomstige bedrag terug overmaken op diens cadeaubonrekening.


De klant zal de goederen onverwijld en in ieder geval binnen de veertien (14) dagen na datum waarop de klant tink heeft geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst, aan de betreffende tink-partner retourneren of overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien de klant de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen opstuurt. tink draagt de kosten voor het retourneren van de goederen indien de klant het door tink verstrekte retourticket gebruikt. Indien de klant het retourticket niet gebruikt voor het retourneren van de goederen, dient de klant zelf de kosten van de retourzending te dragen.


De klant is alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit ervan.


Voorbeeld herroepingsformulier


Als de klant het contract wil herroepen, kan hij het volgende formulier invullen en opsturen via de post naar tink GmbH, Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn of via e-mail naar service@tink.nl:


Hierbij herroep ik […] de door mij gesloten overeenkomst […] voor [de aankoop] of [de huur] van de volgende goederen: […]

- Besteld op […] / ontvangen op […]

- Naam van de klant: […]

- Adres van de klant: […]

- Datum: […]


Herroepingsbeleid


5.2 In geval van terugzending van goederen is de klant verplicht de goederen volledig, in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder schade te retourneren. Hiervoor kan hij een printbare bon aanvragen, afdrukken en gebruiken via het online portaal of per e-mail naar service@tink.nl.

5.3 Indien het onderwerp van de overeenkomst de aankoop is van een bundel goederen bestaande uit meerdere individuele goederen tegen een totale prijs en de klant de overeenkomst slechts gedeeltelijk herroept, vervalt de eventuele korting die door tink is toegekend voor de aankoop van de bundel. tink behoudt zich het recht voor om in dit geval een extra betaling van de aankoopprijs te eisen.


6. Prijzen | Betalingsvoorwaarden | Verzendkosten

6.1 De prijzen die op het online portaal zijn vermeld op het moment van de bestelling van de klant zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen, d.w.z. dat ze de wettelijke Nederlandse btw includeren alsook de andere prijscomponenten.

6.2 De klant is verplicht gebruik te maken van een van de betaalmethoden die door tink op het online portaal worden aangeboden voor de betaling. Indien de klant kiest voor het betalingssysteem van een derde partij (zoals Paypal), is hij verplicht de algemene voorwaarden van de derde partij in acht te nemen.

6.3 tink accepteert alleen bankoverschrijvingen vanaf rekeningen binnen de Europese Unie.

6.4 tink maakt uitsluitend facturen en kredietnota’s op in elektronische vorm.


7. Inwisseling van vouchers

7.1 Vouchers die niet kunnen worden aangekocht, maar die in het kader van reclamecampagnes gratis aan de klant worden verstrekt (“promotionele vouchers”), zijn alleen geldig op het online portaal en alleen voor de periode die op de vouchers is aangegeven. Deze vouchers zijn niet overdraagbaar. Individuele goederen of merken kunnen worden uitgesloten van een promotievoucher-campagne. Promotionele vouchers kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te schaffen.

7.2 De klant kan alleen voor het einde van het bestelproces een waardebon inwisselen. Een latere verrekening van promotiebonnen is niet mogelijk.

7.3 Verschillende vouchers kunnen over het algemeen niet met elkaar worden gecombineerd. De klant kan een actievoucher slechts één keer inwisselen en dit voor slechts één bestelprocedure.

7.4 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is voor een volledige betaling volgens de betreffende overeenkomst, kan de klant het prijsverschil compenseren met de betalingsopties die door tink worden aangeboden. Als de waarde van de voucher hoger is dan de waarde van de betreffende overeenkomst, vervalt het resterende saldo van de voucher en wordt het niet aan de klant terugbetaald via tink.

7.5 Indien de klant een overeenkomst herroept die hij (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd met een voucher, heeft hij geen recht om terugbetaling te eisen van het verschuldigde bedrag op de voucher.

7.6 Indien de klant een overeenkomst die hij (gedeeltelijk) met een waardebon heeft uitgevoerd, gedeeltelijk herroept en als gevolg daarvan de eventuele minimale bestelwaarde van de waardebon niet meer wordt bereikt, vervalt de volledige korting die aan de klant is toegekend door tink op basis van de waardebon. In dit geval behoudt tink zich het recht voor om de aankoopprijs op te eisen.


8. Inwisseling van cadeaubonnen

8.1 Cadeaubonnen zijn vouchers die de klant kan kopen. De cadeaubonnen kunnen enkel worden ingewisseld voor de aankoop van tink-artikelen. De cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor de aankoop van (extra) cadeaubonnen.

8.2 Cadeaubonnen kunnen enkel worden verzilverd in het land en onder hetzelfde subdomein als waar ze werden aangekocht.

8.3 Als het tegoed van een cadeaubon niet volstaat om er de volledige aankoopprijs van een bestelling mee af te dekken, dan is het mogelijk om het prijsverschil te betalen met een van de aangeboden betaalmiddelen via tink of met aanvullende cadeaubonnen.

8.4 De klant kan een cadeaubon alleen inwisselen voordat hij zijn bestelproces heeft afgerond. Het is niet mogelijk cadeaubonnen op een later tijdstip te verrekenen.

8.5 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet in geld aan de klant uitbetaald en brengt ook geen rente op. De klant kan het bestaande tegoed bekijken onder "Cadeaubonnen" in "Mijn Account" op tink.nl/customer/giftcards/balance/


9. Garantie in het kader van koopovereenkomsten

9.1 Bij gebreken aan goederen heeft de klant ten opzichte van tink het recht op de wettelijke garantierechten, in het bijzonder de rechten die voortvloeien uit §§ 434 van het BGB. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geeft tink geen garanties of andere toezeggingen.

9.2 Als de klant ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB geldt § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Bovendien bedraagt de garantietermijn in dit geval twaalf (12) maanden, met uitzondering van vorderingen op grond van opzet of grove nalatigheid en schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

9.3 Indien de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB, verjaren zijn garantieaanspraken tegen tink twaalf (12) maanden na levering van de goederen. Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), verjaren zijn garantieclaims tegen tink volgens de wettelijke bepalingen.

9.4 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB kan tink ervoor kiezen om het ontbrekende product achteraf nog te leveren. tink heeft hiervoor recht op drie (3) pogingen tot nakoming achteraf.


10. Bijzondere bepalingen voor huurovereenkomsten

10.1 Het begin van de huurperiode, de duur van de huurperiode en een eventuele minimum huurperiode worden in de overeenkomst vermeld. De looptijd van een eventuele verzekering die in verband met de huur wordt afgesloten (bijvoorbeeld slotenmakersverzekering) komt overeen met de huurperiode.

10.2 De klant is verplicht het huurobject bij aflevering te inspecteren op duidelijke gebreken (onder andere transportschade) en deze gebreken onmiddellijk te melden.

10.3 De klant zal het gehuurde voor eigen rekening gebruiken en exploiteren. Hij is verplicht het gehuurde met zorg te behandelen en alleen te gebruiken voor het beoogde, normale gebruik volgens de desbetreffende gebruiksaanwijzing. In geval van schade of verlies van het huurmateriaal is de klant verplicht om tink daar onmiddellijk over te informeren.

10.4 Zonder toestemming van tink is de klant niet gerechtigd het gebruik van het huurobject aan een derde over te laten, in het bijzonder niet om het huurobject onder te verhuren. De klant is volledig aansprakelijk voor het handelen en nalaten van derden. De klant is niet gerechtigd het gehuurde te verhuren, te verkopen, te bezwaren met een pandrecht of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

10.5 De klant is zich ervan bewust dat het gehuurde product software of andere beschermde inhoud kan bevatten en dat voor het contractuele gebruik van het gehuurde product derhalve een afzonderlijke (licentie) overeenkomst met derden moet worden gesloten. De klant is verplicht de toepasselijke eigendomsrechten te respecteren.

10.6 De klant is zich ervan bewust dat het contractuele gebruik van het gehuurde goed een goed.

10.7 functionerende netwerkomgeving of internetverbinding of andere technische apparatuur kan vereisen, wat toebehoort aan de verantwoordelijkheid van de klant. Voor zover zich storingen voordoen door storingen of onderbrekingen van de stroomvoorziening van de klant, het netwerk van de klant (bekabeld of wifi) of andere technische storingen of defecten, die te wijten zijn aan de klant of zijn energie-, telecommunicatie- of IT-providers, is tink niet verantwoordelijk voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

10.8 De huurprijs dient aan het begin van elke contractuele maand vooruit te worden betaald. De eerste maand huur wordt aan het begin van de huurperiode geïnd door tink.

10.9 Indien tijdens de huurperiode een defect wordt ontdekt aan het huurartikel, is de klant verplicht om het defect onmiddellijk te melden. Indien de klant dit niet doet, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

10.10 tink heeft te allen tijde het recht de gehuurde goederen na voorafgaande kennisgeving met een redelijke termijn te inspecteren. tink zal noodzakelijke reparaties aan de gehuurde goederen zelf of via derden uitvoeren. tink kiest ervoor om het gehuurde artikel te vervangen of afzonderlijke onderdelen hiervan te vervangen of te herstellen.

10.11 De partijen hebben het recht een overeenkomst voor de huur van goederen te beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) weken tot het einde van een overeengekomen minimum huurperiode. Na afloop van de minimum huurperiode wordt de overeenkomst automatisch met één (1) maand verlengd en kan het door de partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) weken tot het einde van de respectievelijke verlengingsperiode.

10.12 Het recht op tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor de huur van goederen om een goede reden blijft onaangetast. tink heeft het recht op buitengewone opzegging van de huurovereenkomst wanneer (i) de klant in gebreke blijft met de betaling van twee opeenvolgende huurgelden, (ii) de klant reeds herhaaldelijk is aangemaand tot wanbetaling, (iii) er beslaglegging of andere handhavingsmaatregelen tegen de klant bestaan, of wanneer (iv) de klant het huurobject aan onbevoegde derden heeft nagelaten of de ontvangst van het huurobject door onzorgvuldigheid of oneigenlijk gebruik in gevaar wordt gebrachtDe opzegging van de huurovereenkomst dient in tekstvorm te geschieden (een gewone e-mail is voldoende).

10.13 Aan het einde van de huurperiode is de klant verplicht het huurobject volledig en onbeschadigd, inclusief de relevante documenten, terug te geven aan de betreffende tink-partner. Indien de klant de gehuurde goederen na afloop van huurperiode blijft gebruiken, wordt de overeenkomst met één (1) extra maand verlengd, tenzij tink zich daartegen verzet.

10.14 Indien tink en de klant een minimum huurperiode zijn overeengekomen, is de klant verplicht de huur voor de minimum huurperiode te betalen, onder voorbehoud van de uitoefening van een eventueel herroepingsrecht. Dit geldt ook als de klant het huurobject voor het einde van de minimum huurperiode retourneert.

10.15 Een risicoaansprakelijkheid van tink voor initiële materiaalfouten van het gehuurde artikel (§ 536a BGB) is uitgesloten.

10.16 Het gehuurde object blijft te allen tijde volledig eigendom van tink of de betreffende tink-partner.


11. Aansprakelijkheid

11.1 tink is, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor (i) opzet en grove nalatigheid, (ii) voor bedrog, (iii) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, (iv) voor vorderingen van de klant die voortvloeien uit een kwaliteitsgarantie en (v) voor vorderingen van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

11.2 In geval van eenvoudige nalatigheid is tink alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomsten en waarvan de klant regelmatig op de nakoming vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van tink beperkt tot de vergoeding van de te verwachten, typisch optredende schade.

11.3 Behoudens het bepaalde in artikel 11.1 is tink niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn en die zijn veroorzaakt door lichte nalatigheid van tink.

11.4 Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van tink op grond van artikel 11.2 beperkt tot de dubbele waarde van de betreffende overeenkomst. Opzettelijke handelingen van tink zijn hiervan uitgesloten.

11.5 Elke aansprakelijkheid voor schade die verder gaat dan de in dit artikel 11 geregelde gevallen is uitgesloten.


12. Beperking van het verrekenings- en retentierecht | Cessieverbod

12.1 De klant kan vorderingen van tink enkel verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld of door tink onbetwist of erkend is.

12.2 Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB kan hij alleen een retentierecht uitoefenen als zijn vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

12.3 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB kan hij slechts een retentierecht doen gelden voor zover zijn vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie, rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist of erkend is door tink.

12.4 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB is hij alleen na schriftelijke toestemming van tink gerechtigd zijn schuldvorderingen aan derden te cederen. § 354a van het HGB blijft ongewijzigd.


13. Toepasselijk recht | Bevoegde rechter

13.1 Indien de klant een ondernemer is overeenkomstig § 14 van het BGB, is op de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB, is op de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Niette gaande deze rechtskeuze komt de consument op grond van artikel 6 lid 2 van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt (d.w.z. de bepalingen van het recht van deze staat waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken). Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.,

13.2 De Europese Commissie heeft een online arbitragecommissie die via deze link bereikbaar is. tink is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure via deze arbitragecommissie of een andere consumentenarbitragecommissie en biedt momenteel geen deelname aan.

13.3 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of deze voorwaarden Berlijn; in dit geval heeft tink ook het recht om de klant te dagvaarden in de plaats van vestiging. Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB, gelden de wettelijke voorschriften en de Verordening (EU) NR. 1215/2012 (Brussel 1 bis).


14. Wijziging van deze AV

14.1 tink kan deze algemene voorwaarden voor de toekomst wijzigen en/of actualiseren, indien dit om technische, economische of juridische redenen noodzakelijk is.

14.2 tink kan deze AV met werking voor lopende contracten voor de huur van goederen voor de toekomst wijzigen en/of actualiseren indien dit om technische, economische of juridische redenen noodzakelijk is en voor zover dit geen wijziging inhoudt die de basis van de rechtsverhouding tussen de partijen beïnvloedt en gelijkwaardig is aan het sluiten van een nieuw contract. In dat geval zal de Klant ten minste zes (6) weken voor de geplande inwerkingtreding van de wijziging van deze AV in tekstvorm (een eenvoudige e-mail volstaat) op de hoogte worden gebracht. De klant kan al dan niet met de wijziging instemmen tot de dag van de beoogde inwerkingtreding ervan. De wijziging wordt geacht door de klant te zijn aanvaard indien de klant geen bezwaar maakt tegen de wijziging voor de dag van de beoogde inwerkingtreding ervan. tink informeert de klant uitdrukkelijk over de wijziging in de desbetreffende aankondiging.


15. Volledige overeenkomst | Scheidbaarheidsclausule | Contractwijzigingen

15.1 De overeenkomst, met inbegrip van deze AV, vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en tink met betrekking tot het onderwerp en vervangt en sluit alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge onderhandelingen, regelingen, afspraken, oefeningen of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp uit.

15.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst, inclusief deze AV, geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In dit geval wordt de onwerkzame of nietige bepaling vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat de partijen op juridisch toelaatbare wijze zouden zijn overeengekomen in overeenstemming met de betekenis en het doel van de oorspronkelijke bepaling en de volgorde, indien zij de onwerkzame of nietige werking van de oorspronkelijke bepaling zouden hebben erkend. Indien de onverbindendheid of ongeldigheid van een bepaling gebaseerd is op een daarin vastgestelde prestatie- tijdsbepaling (termijn of datum), komt in de plaats hiervan een bepaling met een wettelijk toegestane draagwijdte die de oorspronkelijke draagwijdte het dichtst benadert. Het voorgaande is ook van toepassing op eventuele onopzettelijke ontstane leemtes in de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden. Het is de uitdrukkelijke wil van de partijen dat deze salvatorische clausule niet leidt tot een loutere omkering van de bewijslast, maar dat § 139 van het BGB in zijn geheel wordt opgeheven.

15.3 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd (gewoon per e-mail is voldoende). Hetzelfde geldt voor overeenkomsten als de vraag er is om af te wijken van deze schriftelijke vormvereiste of om er volledig van af te zien.


16. Laagste prijs garantie op installatie

16.1 Op laadstations voor elektrische voertuigen aangekocht bij tink.nl geldt een laagste prijs garantie op installatie via ChargeCars.nl. Indien de klant kan bewijzen dat hij/zij de installatie van het aangekochte laadstation goedkoper heeft kunnen laten uitvoeren door een derde partij dan bij ChargeCars.nl, heeft hij/zij recht op een cashback van €200, uitbetaald door tink.

16.2 Voor het claimen van de cashback, vereist tink een eenduidig bewijs dat de uitgevoerde installatie (a) goedkoper was dan de prijs aangeboden door ChargeCars.nl en (b) dezelfde service voorwaarden omvatte als beloofd door ChargeCars.nl. In het kader van dit bewijs, zal de klant volgende stukken moeten voorleggen:

 • De factuur aangeboden aan de klant door ChargeCars.nl voor het installeren van het laadstation aangekocht via tink.nl
 • De factuur aangeboden aan de klant door de derde partij die de installatie van het aangekochte
 • laadstation via tink.nl heeft uitgevoerd. Deze factuur moet de service voorwaarden van de installatie omvatten, zo geformuleerd dat ze eenduidig te vergelijken zijn met de voorwaarden aangeboden door ChargeCars.nl.
 • Een bankrekeninguittreksel dat bewijst dat de klant de factuur vermeld in lid 2 heeft betaald.

16.3 De bewijsstukken vermeld in sectie 16.2 moeten binnen 30 dagen toegestuurd worden naar tink via het contactformulier


Februari 2022

tink GmbH

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, Duitsland, HRB 175701