Installatieservice informatie

Hieronder vind je gedetailleerde informatie over de installatieservice die we aanbieden bij een aantal van onze producten. Al onze installaties worden uitgevoerd door experten van Nerds.nl. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen je graag verder.

Hoe zal de installatie verlopen?

Na aankoop van een product met installatie ontvang je van ons een aparte bevestigingsmail met gedetailleerde informatie. In deze mail zal je doorverwezen worden naar een formulier om je telefoonnummer in te vullen. De installateur zal dit telefoonnummer gebruiken om contact met je op te nemen wanneer je jouw bestelling ontvangen hebt. Tijdens dit telefoongesprek kun je in overleg met de installateur een afspraak inplannen en zullen er wat vragen gesteld worden om vast te stellen of er Meerwerk nodig is of niet om jouw installatie te voltooien. Meer informatie over Meerwerk vind je hieronder.

Wat zit inbegrepen in een installatie?

De installatieservice die wij aanbieden omvat Standaard Installaties. In sommige gevallen is het mogelijk dat er extra werkzaamheden nodig zijn om een Standaard Installatie te kunnen voltooien. Hier gaat het dan om Meerwerk.

Wat is een Standaard Installatie?

Wat een Standaard Installatie precies inhoudt verschilt van product tot product. In het algemeen zijn Standaard Installaties de werkzaamheden die redelijkerwijs verwacht kunnen worden voor de betreffende producten. Voor de meeste mensen volstaat een Standaard Installatie en is er dus geen meerwerk nodig. Onderaan deze pagina vind je meer details terug over wat een Standaard Installatie daadwerkelijk omvat per product.

Wat is Meerwerk?

Meerwerk omvat alle werkzaamheden die niet inbegrepen zijn in een Standaard Installatie, maar wel nodig zijn voor het voltooien van de installatie. Doe hier de meerwerk test om te weten te komen wat voor werkzaamheden jij precies nodig hebt. Na het invullen van de test zal onze installateur je opbellen om je te informeren over een mogelijke toeslag. Hierdoor krijg je altijd een prijs op maat en betaal je nooit te veel. Bestel je product met installatie gewoon bij tink.nl, en wij zorgen voor de rest. In geval van Meerwerk zullen de extra kosten worden aangerekend door de installateur na de succesvolle installatie.

Voor tado° producten kan er bijvoorbeeld Meerwerk nodig zijn indien je:

 • Geen thermostatische radiatorkranen hebt
 • Vloer- of zoneverwarming in huis hebt
 • Een toonthermostaat hebt

Hoe ontvang ik de producten die geïnstalleerd moeten worden?

Deze producten worden geleverd op het adres dat je hebt opgegeven bij je bestelling. Belangrijk is dat dit adres ook wordt beschouwd als het adres waar de producten geïnstalleerd moeten worden.

Je afspraak wijzigen of annuleren

Je kunt je afspraak flexibel wijzigen of annuleren door rechtstreeks contact op te nemen met Nerds.nl via het telefoonnummer in je bevestigingsmail. Let op: Een annulering of wijziging moet ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak aangevraagd worden. Als dit niet het geval is kunnen er annuleringskosten tot €25 aangerekend worden. Indien je geen reactie krijgt via telefoon raden we je aan om een email sturen naar operations@nerds.nl om te tonen dat je Nerds.nl op tijd op de hoogte hebt gebracht van de wijziging of annulering.

Wat als de installateur voor een gesloten deur staat?

Als er tijdens je afspraak niemand aanwezig is om de installateur toegang te geven tot de nodige ruimtes (bijvoorbeeld ruimtes waar de ketel of radiator kranen staan), kunnen er ook kosten tot €25 aangerekend worden.

Wat als de installatie niet in één afspraak kan worden afgerond?

In dit geval zal je in overleg met de installateur een tweede afspraak kunnen plannen om de werkzaamheden te voltooien op een later moment.

Dit is inbegrepen bij de werkzaamheden in een Standaard Installatie

ProductWerkzaamheden
tado° Slimme Radiatorknoppen
 • Oude radiatorknoppen verwijderen van de radiator
 • Nieuwe tado° Radiatorknoppen installeren
 • Nieuwe tado° Radiatorknoppen verbinden met de tado° Slimme Thermostaat
 • Het tado° systeem testen
 • Een korte uitleg over het systeem
tado° Slimme Thermostaat
 • Oude thermostaat verwijderen
 • Nieuwe tado° Slimme Thermostaat installeren
 • Nieuwe tado° Slimme Thermostaat verbinden met je wifi netwerk
 • Het tado° systeem testen
 • Een korte uitleg over het systeem

Extra Voorwaarden Installatiedienst

Deze voorwaarden zijn een uitbreiding van onze algemene voorwaarden en zijn van toepassing bij het aankopen van een (Standaard) Installatieservice. De definities voor gebruikte termen zijn dezelfde als deze beschreven in de algemene voorwaarden.

Artikel 21 - Aanvullende overeenkomsten en kosten

Indien de consument wijzigingen in de uitvoering of de aard van de aanvullende overeenkomst wenst aan te brengen nadat deze is verstrekt, dient de consument de hiervan tijdig de ondernemer schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, heeft de ondernemer, of een derde partij die de aanvullende overeenkomst volbrengt op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer, het recht om extra kosten in rekening te brengen aan de consument.

Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst die door beide partijen zijn overeengekomen kunnen leiden tot een wijziging van de einddatum. Wijzigingen of aanvullingen kunnen aanvullende kosten met zich meebrengen indien:

 • de wijzigingen leiden tot meerwerk en dit aan de consument bevestigd wordt als meerwerk. Indien de ondernemer of een derde partij vóór de uitvoering met instemming van de consument extra of aanvullende werkzaamheden of prestaties heeft verricht die de oorspronkelijke opdracht te boven gaan, zullen deze werkzaamheden door de consument worden vergoed op basis van de tarieven gehanteerd door de ondernemer of de derde partij die de overeenkomst volbrengt.
 • de consument een (tussentijdse) opzegging niet tijdig heeft geïnitieerd, zullen gedane materiële investeringen voor de uitvoering van de overeenkomst door de consument worden vergoed op basis van de door de ondernemer berekende vergoedingen. De ondernemer heeft volledige rechten op schadevergoeding wegens winstderving, alsmede andere kosten, schaden of interesten als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid bij Aanvullende overeenkomsten

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van de consument of derden die direct of indirect het gevolg is van foutieve informatieverstrekking door de consument. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van een derde partij van welke aard of omvang dan ook. In het geval dat een derde partij die een aanvullende overeenkomst volbrengt niet voldoet aan de eisen van de klant, kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omvat taken die niet tijdig, niet volledig, niet correct of niet in het gevraagde bedrag worden uitgevoerd. Schade of verlies voortvloeiend uit het handelen van een derde partij die een aanvullende overeenkomst uitvoert, van welke aard of omvang dan ook, kan niet op de ondernemer verhaald worden. De consument aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het sluiten van een aanvullende overeenkomst en zal deze niet verhalen op de ondernemer. Indien de consument van mening is dat de ondernemer met opzet handelt of nalatig is of door oorzaken die vergelijkbaar zijn met grove nalatigheid, dient de consument dit tijdig schriftelijk per aangetekende brief aan te geven alvorens tot handelen over te gaan.

Indien de ondernemer om welke reden dan ook aansprakelijk kan worden gesteld voor door de consument geleden schade is de aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot maximaal het bedrag dat de ondernemer aan de consument in rekening heeft gebracht voor de uitvoering van de werkzaamheden waarbij de oorzaak van de schade is ontstaan (exclusief BTW.) Een reeks van samenhangende vorderingen wordt hierbij als één schadegeval beschouwd. De consument vrijwaart de ondernemer tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door de ondernemer of door een derde partij uitgevoerde opdracht indien en voor zover de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of deze voorwaarden daarvoor niet aansprakelijk is jegens de consument.