Privacyverklaring tink.nl, juni 2019

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer. De bescherming en verwerking van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt wanneer je onze websites bezoekt, houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften bij de verwerking van je persoonlijke gegevens en willen we je hier graag informeren over onze gegevensverwerking.

Het gebruik van de internetpagina's van tink GmbH is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrond voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisverordening voor de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met de voor tink GmbH geldende land specifieke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over hun rechten.

Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonlijke gegevens te garanderen. De gegevensoverdracht via het internet kan echter natuurlijk kwetsbaarheden in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het eenieder vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

I.           Naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de commissaris voor gegevensbescherming:

tink GmbH

Gipsstraße 15

10119 Berlijn

Duitsland

Telefoon:+31 85 0012 660

E-mail: privacy@tink.nl

Website: https://www.tink.nl/

 

II.           Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming die de verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is:

Sarah Kim, LL.M

tink GmbH

Gipsstraße 15

10119 Berlijn

Duitsland

Telefoon:+31 85 0012 660

E-mail: privacy@tink.nl

Website: https://www.tink.nl/

Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

III.            Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming van de EU (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de rechtsgrond.

Artikel 6, lid 1, onder b), AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, geldt artikel 6, lid 1, onder c), AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is artikel 6, lid 1, onder d), AVG de rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te vrijwaren en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en duur van de opslag van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever dit heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke persoon onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV.            Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat je onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft tot onze website.

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) De Internet Service Provider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijdstip van toegang

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logfiles om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Tot deze doeleinden behoort ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Als de gegevens worden opgeslagen in logfiles, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag daarbuiten is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

V.            Gebruik van cookies

Noodzakelijke cookies en cookies voor analysedoeleinden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

(1) Taalinstellingen

(2) Artikelen in een winkelwagen

(3) Inlog informatie

We gebruiken ook cookies op onze website, die ons in staat stellen om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

(1) Ingevoerde zoektermen

(2) Frequentie van de pagina's die worden bekeken

(3) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens zijn gepseudonimiseerd door middel van technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Wanneer je onze website bezoekt, informeert een informatiebanner je over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwijst hij je naar deze privacyverklaring. In dit verband is er ook een indicatie hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen. Hier zou een goede link zijn om direct naar de cookie-secties te komen

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) Winkelwagen

(2) Taalinstellingen accepteren

(3) Zoektermen onthouden

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. Hieronder informeren we de gebruiker over de verschillende analyse-instrumenten die we gebruiken:

Google Analytics

Op onze website gebruiken we analysecookies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google"). Dit maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de online-dienst wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het volgende is van toepassing op Google Analytics:

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit onlineaanbod en om ons verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken alleen Google Analytics met IP-anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat je IP-adres door Google zal worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen;

Bovendien kan je het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op jouw gebruik van de online-dienst en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, het instellen van voorkeuren en opt-out opties, ga je naar de volgende Google-webpagina's: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Google's gebruik van gegevens wanneer je gebruik maakt van de websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Google's gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van gegevens die Google gebruikt om reclame voor je weer te geven") en http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bepaal welke reclame Google voor jou toont"). Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, klik dan op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op jouw apparaat. Hierin wordt opgeslagen dat wij jouw gegevens niet mogen gebruiken voor Google Analytics. Als je je opgeslagen cookies verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken.

Voor de bewaartermijn van de cookies gelden de bepalingen onder V 4. Vermeld

Google Adwords:

Op onze website gebruiken we Google AdWords, een online reclametool van Google, voor zogenaamde "remarketing". Hierdoor is het mogelijk om op basis van jouw surfgedrag op andere websites in het Google Display Network (Google, de zogenaamde "Google Ads" en andere websites) reclame op maat te maken. Wij analyseren je surfgedrag op onze website zodat andere websites advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses. Google gebruikt hiervoor cookies om je browser op een bepaalde computer te identificeren, maar niet een persoon of een gebruiker. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Het volgende is van toepassing op Google AdWords:

We gebruiken alleen Google AdWords met IP-anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat je IP-adres door Google zal worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kan je het verzamelen door Google van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met je gebruik van de online dienst en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

We maken ook gebruik van "conversion tracking", dat ook deel uitmaakt van Google AdWords. Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt een overeenkomstige cookie opgeslagen op je systeem. Ook hier worden geen persoonsgegevens of andere gegevens verwerkt die kunnen worden gebruikt om de specifieke gebruiker of een persoon te identificeren.

De cookie wordt gebruikt om statistieken op te stellen over de "conversion rates", die in eenvoudige bewoordingen de relatie weergeven tussen het bezoek aan een site en het gebruik van de aangeboden diensten. Cookies voor het bijhouden van conversion tracking door Google AdWords worden na 30 dagen inactief. Hoe je gepersonaliseerde reclame en conversion tracking door Google kunt uitschakelen, vind je hier: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

We gebruiken ook "customer match", dat ook deel uitmaakt van Google AdWords. Je e-mailadres wordt versleuteld en anoniem aan Google doorgegeven. Google gebruikt vervolgens statistische criteria om te controleren of andere gebruikers geïnteresseerd zijn in soortgelijke producten en goederen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om advertenties te tonen die zijn afgestemd op je persoonlijke behoeften.

Webtrekk:

Op deze website hebben we onderdelen van Webtrekk geïntegreerd. Webtrekk is een combinatie van analyse- en marketingoplossing in één systeem. Webtrekk stelt de beheerder van de website in staat om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en marketingactiviteiten te individualiseren.

De werkmaatschappij van Webtrekk is Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland.

Telkens wanneer je een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd, bezoekt, verzamelt en bewaart Webtrekk gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van de verkregen gegevens. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gebruikt voor het analyseren van het bezoekersgedrag en stellen ons in staat ons internetaanbod te verbeteren. De gegevens die via de Webtrekk-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Webtrekk plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Webtrekk zal de gegevens en informatie die via onze website worden verzameld namens de verantwoordelijke voor de verwerking gebruiken om het gebruikersgedrag van de persoon die onze website heeft bezocht, te evalueren. Webtrekk zal de gegevens ook gebruiken om rapporten op te stellen over de gebruikersactiviteiten namens ons en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres van de betreffende persoon wordt niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens door Webtrekk.

De betrokken persoon kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Webtrekk een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen reeds door Webtrekk ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Tevens heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door de Webtrekk cookie en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Webtrekk. Om dit te doen, moet de betrokkene op een link klikken op https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ die een opt-out cookie plaatst. De opt-out cookie die bij het bezwaar wordt geplaatst, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaarschrift worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out cookie plaatsen.

Met het plaatsen van de opt-out cookie is het echter mogelijk dat de internetpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het geldige gegevensbeschermingsreglement van Webtrekk is te vinden op https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

Facebook Pixel:

Op onze website maken we gebruik van een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook dat ons helpt het verkeer op onze website te analyseren en de ervaring van gebruikers te personaliseren en verbeteren. Bijvoorbeeld door op maat gemaakte en/of op locatie gebaseerde content en reclame te bieden. Aangezien verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden we je aan om de privacy – en/of coockieverklaringen regelmatig te raadplegen. Meer informatie over de Facebook Pixel is beschikbaar op https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hotjar:

Op onze website maken we gebruik van Hotjar, een analyse software van Hotjar Ltd., een analyse software van Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa).

Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, scrol hoogtes, etc.) op onze website te meten en te evalueren. De door de "tracking code" en "cookie" gegenereerde informatie over je bezoek aan onze website wordt verzonden naar en opgeslagen op de Hotjar servers in Ierland.

De volgende informatie kan worden opgenomen door je apparaat en browser: Het IP-adres van je apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat), je e-mailadres met inbegrip van je voor- en achternaam als je het ons via onze website hebt verstrekt, de schermgrootte van je apparaat, het apparaattype en de browserinformatie, de geografische locatie (alleen land), de voorkeurstaal voor het weergeven van onze website, interacties tussen gebruikers, muisgebeurtenissen (beweging, positie en kliks), toetsenbordinvoer, loggegevens.

De volgende gegevens worden automatisch gegenereerd door onze servers wanneer Hotjar wordt gebruikt: Gerelateerd domein, bezochte pagina's, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal om onze site weer te geven, datum en tijd waarop de site werd bezocht.

Hotjar zal deze informatie gebruiken om je gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en de evaluatie van de website via het internet. Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics en Optimizely om diensten te verlenen. Deze derde bedrijven kunnen informatie opslaan die je browser verstuurt wanneer je de website bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over de wijze waarop Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij je naar hun respectieve privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben een andere "levensduur"; sommige gaan tot 365 dagen mee, andere alleen tijdens het huidige bezoek.

Je kunt voorkomen dat Hotjar de gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken en de instructies te volgen: Hotjar opt-out

Daarnaast hebben we andere bedrijven opdracht gegeven om gegevens te verzamelen en te verwerken voor het verzamelen en verwerken van gegevens met het oog op het maken van gedragsreclame met behulp van cookies. Deze verzamelen informatie over jouw activiteiten op onze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van het internetaanbod, etc.). Alle gebruiksgegevens worden onder een pseudoniem opgeslagen. Het IP-adres van jouw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt niet opgeslagen en wordt niet gebruikt voor het gecontroleerd invoegen van advertenties. Dit zijn de volgende bedrijven

Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo")

affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München ("Affilinet")

Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door bovengenoemde bedrijven via de volgende links:

Opt-Out naar Criteo (volg de instructies voor het plaatsen van de "Opt-Out").

Opt-Out naar Affilinet

Ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 liter. f AVG ligt ook in de doeleinden die in punt V lid 3 hierboven vermeld staan.

4. Opslagduur, mogelijkheid van verzet en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen, kun je het verzenden van cookies deactiveren of beperken (zie ook de links hierboven). Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI.            Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking.

Je kunt je aanmelden voor een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven. In dit geval is dit het e-mailadres van de gebruiker.

Daarnaast worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

(1) IP-adres van de oproepende computer

(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van je gegevens tijdens het registratieproces wordt je toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als je op onze website goederen of diensten koopt en je e-mailadres invult, kunnen wij dit vervolgens gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval wordt alleen directe reclame, zogenaamde productaanbevelingen, voor eigen soortgelijke goederen of diensten via de nieuwsbrief verzonden.

Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens door de gebruiker na registratie voor de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is om de nieuwsbrief te versturen en, door middel van geselecteerde productaanbevelingen, om de gebruiker alleen individuele reclame te sturen die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Andere persoonlijke gegevens die in het kader van het registratieproces zijn verzameld, worden meestal na zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

VII.            Nieuwsbrief tracking

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om logboekbestanden op te slaan en te analyseren. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk.

1. Omvang van de verwerking

Aan de hand van de geïntegreerde pixelcode kan tink GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en welke links in de e-mail door de betrokken persoon zijn aangeklikt.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de behandeling in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

3. Doel van de verwerking

Deze persoonlijke gegevens, die via de tracking pixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de persoon in kwestie. In deze en in de voortdurende verbetering van onze startpagina en het aanbod dat wij de gebruiker willen aanbieden, ligt onze bijzondere interesse in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG in het bijzonder. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Dit is het geval zodra het abonnement op de nieuwsbrief is opgezegd.

5. Mogelijkheid tot herroeping

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemming die via de dubbele opt-in procedure is gegeven, in te trekken. Deze gegevens worden vervolgens na herroeping door ons verwijderd. Het afmelden van de nieuwsbrief wordt automatisch opgevat als een herroeping.

VIII.                 Wedstrijden, markt- en opinieonderzoek

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking.

Om aan wedstrijden deel te nemen, verwerken wij je naam en e-mailadres. Pas wanneer de gebruiker de wedstrijd gewonnen heeft, worden de adresgegevens verwerkt om de prijs op te sturen. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden ook gebruikt voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken wij deze uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor tink GmbH. De antwoorden van de gebruiker op de enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden van onze enquêtes niet op samen met het e-mailadres van de betrokken persoon of andere persoonlijke informatie.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd zonder de persoonlijke gegevens van de gebruiker in te voeren. De rechtsgrond voor de verwerking is daarom artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

3. Doel van de verwerking

Het verzamelen van de gegevens is noodzakelijk voor de mogelijke winstverdeling en voor markt- en opinieonderzoek.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. De gegevens van de gebruiker worden dus opgeslagen zolang de wedstrijd actief is en zolang het nodig is voor de eventuele verzending van de prijs. Andere persoonlijke gegevens die in het kader van het registratieproces zijn verzameld, worden meestal na zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot herroeping

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek in zijn geheel of voor specifieke maatregelen zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Uiteraard vindt de betrokkene ook een afmeldlink in elke enquête e-mail.

6. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

(1) Voornaam van de gebruiker

(2) Achternaam van de gebruiker

(3) Adresgegevens van de gebruiker

(4) Indien van toepassing, een ander afleveradres van de gebruiker

(5) Het telefoonnummer van de gebruiker

(6) Het e-mailadres van de gebruiker

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment van registratie:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijdstip van registratie

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

7. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

8. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Wanneer een gebruiker goederen op onze website bestelt, wordt tussen ons en de gebruiker een koopovereenkomst op afstand gesloten volgens Art. 6:230m BW. Daarom zijn wij verplicht de door de gebruiker bestelde goederen af te staan en hem de eigendom van de goederen te verschaffen. Hiervoor moeten wij de goederen naar de gebruiker sturen. Hiervoor is het noodzakelijk om de naam en adresgegevens van de gebruiker te verwerken om de verzending naar het opgegeven adres te regelen. Het telefoonnummer wordt opgeslagen om in geval van leveringsproblemen snel en ongecompliceerd met de klant een overeenkomst te kunnen sluiten. De verwerking van het e-mailadres is noodzakelijk om verdere communicatie te garanderen, die niet acuut kan zijn in geval van vragen over de levering, maar desondanks noodzakelijk kan zijn.

9. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Als je een klantenaccount bij ons hebt aangemaakt, blijven de gegevens opgeslagen zolang je account actief is.

10. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Als gebruiker heb je de mogelijkheid om de registratie te allen tijde te annuleren. Je kunt de over jou opgeslagen gegevens op elk moment wijzigen.

Om dit te doen, moet je inloggen met het door jou gekozen e-mailadres en wachtwoord. Via de menu-optie "Mijn account" -> "Mijn overzicht" kan je je gegevens naar wens aanpassen of bijwerken. Als je je klant account wilt verwijderen, kan je te allen tijde een informele e-mail sturen naar onze klantenservice (service@tink.nl) met het overeenkomstige verzoek. Op jouw verzoek zal de klantenservice je account onmiddellijk verwijderen.

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen niet in de weg staan aan een verwijdering.

IX.            Contactformulier en e-mail contactpersoon

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Een contactformulier is beschikbaar op onze website, die gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

(1) De naam van de gebruiker

(2) Het e-mailadres van de gebruiker

(3) Optioneel het telefoonnummer van de gebruiker

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijdstip van registratie

Je toestemming zal worden verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het verzendproces en er zal worden verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Je kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid van verzet en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

Stuur hiervoor een informeel bericht naar de onder punt II vermelde contactgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het leggen van contact verwijderd.

X.            Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij geven alleen persoonlijke gegevens door als dit volgens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met een aantal dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice, met technische dienstverleners (bijvoorbeeld bij de exploitatie van computercentra) of met logistieke bedrijven (bijvoorbeeld postbedrijven zoals DHL). Deze dienstverleners mogen je gegevens alleen onder speciale voorwaarden namens ons verwerken. Voor zover wij deze als contractverwerker gebruiken, krijgen deze dienstverleners alleen toegang tot je gegevens in de mate en voor de duur die nodig is voor het leveren van de betreffende dienst. Zodra gebruikers goederen bestellen bij een tink-partner, geven wij bepaalde aankoopgegevens van de gebruiker door aan de tink-partner (naam en het afleveradres van de gebruiker en de bestelgegevens van de goederen), zodat de tink-partner de bestelde goederen naar de gebruiker kan sturen. Als de klant in plaats van de aankoopoptie kiest voor het huurmodel bij tink in plaats van de aankoopoptie, verstrekken wij persoonlijke gegevens aan billwerk GmbH (Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland).

 

Transportbedrijven en partners

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens en de doorgifte aan transportbedrijven en tink-partners

Voor de levering van bestellingen werken wij samen met externe leveranciers (bijv. DHL) en onze partners. Deze aanbieders van verzenddiensten en partners ontvangen van ons de volgende gegevens voor de uitvoering van de betreffende bestelling:

(1) Je naam

(2) Je leveringsadres

(3) Indien van toepassing, je postnummer (als je de bestelling bij een DHL-verpakkingsstation wilt laten bezorgen).

(4) Indien van toepassing, je e-mailadres (indien de aanbieder van de verzenddienst je per e-mail op de hoogte wil stellen van de verwachte leveringsdatum).

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor de behandeling in deze zaak is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

3. Doel van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient de uitvoering van de overeenkomst. Het doorgeven aan derden is noodzakelijk om de levering van de door jou bestelde goederen te garanderen.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Dit wordt in dit geval gegeven zodra de zending met succes bij jou is afgeleverd.

5. Mogelijkheid van beroep

Als gebruiker heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het doorgeven van je persoonlijke gegevens aan derden. Hiervoor is het voldoende om ons informeel te informeren door een e-mail te sturen naar het in punt II vermelde e-mailadres. Indien het doorgeven van de gegevens aan derden wordt tegengesproken vóór de levering van de goederen aan jou, dan kunnen de goederen niet worden geleverd.

XI.            Betaalmethode: Privacyverklaring voor PayPal als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de PayPal-componenten in deze website geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtueel privé- of zakelijke rekeningen zijn. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer bestaat. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of om betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als curator en biedt kopersbescherming aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

1. Omvang van de verwerking

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst.

2. Rechtsgrond voor de verwerking.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door het selecteren van deze betaalmogelijkheid geeft de betrokkene toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De rechtsgrond in dit geval is artikel 6, lid 1, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. Persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, kunnen door PayPal aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonlijke informatie delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen of om de informatie namens PayPal te verwerken.

4. Mogelijkheid tot herroeping

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde tegenover PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige privacyverklaring van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

XII.           Rechten van de betrokkene

Indien je persoonlijke gegevens door jou worden verwerkt, ben je de betrokkene in de zin van de AVG en heb je de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

Je kunt de verantwoordelijke persoon om bevestiging vragen of je persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.

In het geval van een dergelijke verwerking kan je de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over jou zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de over jou betreffende persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan van een recht om je betreffende persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, een recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Je hebt het recht om informatie te vragen of je persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kan je verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te laten corrigeren en/of aanvullen door de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonlijke gegevens als de verwerkte persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3. Het recht om de verwerking te beperken.

Onder de volgende voorwaarden kan je verzoeken om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken:

(1) indien je de juistheid van je persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(2) de verwerking is onwettig en je weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar je ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van jou.

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens niet worden verwerkt, met uitzondering van de opslag ervan, zonder je toestemming of om rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de verwerkingsrestrictie in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, word je door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting tot het verwijderen van de gegevens

Je kunt de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonlijke gegevens onmiddellijk verzoeken om deze te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De over jou betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.

(2) Je trekt je toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.

(4) De over jou betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van je persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

(6) De persoonsgegevens over jou zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens over jou openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, AVG, zal hij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerkt, te informeren dat jij als betrokkene hen verzocht hebt om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

(c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is.

(1) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover de onder a) bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt; of

(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien je gebruik hebt gemaakt van je recht om de verwerking van je persoonsgegevens tegen de verantwoordelijke voor de verwerking te corrigeren, te annuleren of te beperken, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over jou zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van een dergelijke correctie, annulering of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Zij hebben het recht ten aanzien van de verantwoordelijke persoon om van dergelijke ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die je aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heb je het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat je daarbij gehinderd wordt door de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en

(2) de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht heb je ook het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens over jou rechtstreeks door de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke wordt toegekend.

7. Recht van verzet

Je hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG; dit geldt ook voor het profileren van je gegevens op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zal deze niet langer verwerken, tenzij hij dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen die voor bescherming in aanmerking komen en die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directe reclame, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens die je betreffen niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Je hebt de mogelijkheid gebruik te maken van je recht van verzet met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG - door middel van geautomatiseerde procedures op basis van technische specificaties.

8. Het recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

9. Geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Je hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die enige juridische gevolgen voor je heeft of die je eveneens aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en de verantwoordelijke persoon,

(2) bij de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, is toegestaan en passende maatregelen bevat om je rechten en vrijheden en je rechtmatige belangen te beschermen; of

(3) met je uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en je rechtmatige belangen te beschermen.

In de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en je legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om de tussenkomst van een persoon te verkrijgen, zijn standpunt uiteen te zetten en zijn of haar beslissing te betwisten.

10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je woont, werkt of de plaats van de vermoedelijke inbreuk, indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

XIII. Kredietcontrole voor huuraanvragen

In de loop van het bestelproces in verband met huuraanvragen kunnen wij je kredietwaardigheid controleren. Om de economische risico's van huurovereenkomsten correct in te kunnen schatten, voeren wij bij het afsluiten van een huurovereenkomst kredietwaardigheidscontroles uit en controleren wij indien nodig ook de wijziging in je kredietwaardigheid. Om te kunnen beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie, gebruiken wij wiskundig-statistische methoden die gebaseerd zijn op adresgegevens om informatie te verstrekken over je betalingsgedrag in het verleden en de waarschijnlijkheid van je toekomstige gedrag.

Om dit te garanderen, geven wij de volgende gegevens door aan de zogenaamde met ons samenwerkende kredietagentschappen: Naam, adres, geboortedatum.

Hiervoor geven wij je persoonlijke gegevens door aan de volgende bedrijven voor een kredietbeoordeling:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, gebruiken wij informatie over je betalingsgedrag in het verleden en waarschijnlijkheidswaarden voor je toekomstige gedrag, waarbij we naast een adrescontrole onder andere ook adresgegevens meenemen in de berekening van je gedrag. Wij verkrijgen deze informatie van de volgende aanbieders:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.

De kredietwaardigheidsinformatie en de eigen analyses kunnen kansberekeningswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en waarin onder andere de gegevensstroom wordt meegenomen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het rechtmatige belang vloeit voort uit ons belang bij het beperken van het contractuele risico, bij de bescherming tegen dubieuze vorderingen en tegen het risico van misbruik van onze diensten door derden. Hun belangen die bescherming verdienen, worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen.

Informatie over de betalingsachterstand of een mogelijk verlies van vorderingen wordt ook doorgegeven aan met ons samenwerkende kredietinstellingen, zoals Schufa Holding AG, Wiesbaden, indien aan de overige wettelijke vereisten wordt voldaan. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit ons belang en dat van derden bij het beperken van contractuele risico's voor toekomstige contracten.